10 års garanti med Lundqvistmontage™

När du väljer ett Lundqvistmontage ingår, utöver den vanliga materialgarantin, även en 10 års garanti på merparten av byggsatsen i monterat utförande.
Detta eftersom vi då kan säkerställa att den färdiga byggnaden är fackmannamässigt monterad och uppfyller gällande krav och byggnormer enligt svensk bygglagstiftning.
Tack vare att vi har kontroll på hela leveransen och montaget behöver vi inte heller avgränsa och friskriva oss från allt för många delar.

Här följer lite fördjupande information som förtydligar vilka villkor, avgränsningar och åtaganden vi känner är rimliga att koppla till garantin.

Garantiomfattning

Vi lämnar 10 års garanti på den byggsats och det material som vi levererat och monterat. Garantin omfattar funktion, hållfasthet och rötskador. Detta gäller såväl byggsatsen som yttertak, takavvattning, fönster och isoleringsmaterial. För ytterdörrar och portar är garantitiden kortare, där gäller respektive tillverkares produktgarantier. Garantitiden börjar gälla fr.o.m. leveransdagen.Förutsättningar

Garantin förutsätter att:

  • Inga ingrepp som påverkar konstruktion och funktion gjorts efter avslutat montage.
  • Byggnaden inte skadats på grund av icke-fackmannamässigt utfört arbete som ligger utanför vårt åtagande. Exempelvis dålig grundläggning, bristfällig ventilation på kallvind, egenmonterade fönster, takavvattning och så vidare.
  • Allt utvändigt virke är målat minst två varv (utöver grundmålning som är beställt från fabrik eller målat 3 månader från slutfört montage) senast 9 månader efter slutfört montage.
  • Ingen onormal yttre påverkan skett som skadat konstruktion eller ytbeläggning, exempelvis blomrabatt direkt mot fasaden, hockeypuck som skjuts mot fönster eller upphängning av en älg i takstolarna osv.
  • Eventuellt fel reklameras till oss skriftligen inom skälig tid efter att det upptäckts eller borde upptäckts.


Avhjälpande och reklamation

Garantin innebär att vi avhjälper de fel på byggnaden som omfattas av garantin när du köpt en byggsats med Lundqvistmontage. Vi tar ansvar för alla material- och arbetskostnader för att åtgärda felet. Garantin omfattar den monterade byggsatsen och däri ingående byggnadsdelar enligt orderbekräftelse, samt skador på övrigt material som direkt kan härledas till brister i ovanstående. Reklamationer skickas till oss via mejl till info@buildludo.com. Inga egna reparationsarbeten eller materialinköp får göras utan att förankra det hos oss först. Reklamationsdatum räknas som den dag mejlet inkommit till oss. Handläggning av ärendet ska vara påbörjad inom 7 dagar från reklamationsdagen.

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.