Bygglov eller inte?

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för småbostadshus och ekonomibyggnader de gånger uppfyller vissa villkor, som exempelvis mått och placering. Många av dessa gånger krävs dock att du gör en bygganmälan, så helt utan jobb är det inte.

Bygglovsbefriade åtgärder

De bygglovsbefriade åtgärderna, både de som kräver bygganmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Om din fastighet ligger på landsbygden kan du få göra mindre tillbyggnader av såväl huvudbyggnaden som komplementsbyggnader. Många gånger får du även bygga nya komplementsbyggnader som till exempel garage, gäststugor och växthus samt murar och plank utan bygglov eller bygganmälan. Det kan dock vara klokt att dubbelkolla med kommunen vad som gäller hos dig!

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får dock inte vara högre än 1,8 meter.

Bygglovsbefriat skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För småbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad max 15 m², så kallad friggebod

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m². För att få veta mer om vad som gäller vi uppförande av friggebodar kan du läsa mer "här". Fasadändringar Förutsatt att du inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär för mycket får du måla om, byta fasad- eller takbeklädnad utan att söka bygglov. Vad som gäller i just ditt område måste du dock stämma av med din kommun.

När du inte behöver bygglov men måste göra en bygganmälan

Attefallshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus. Innan du börjar bygga måste du dock göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. För att ta reda på mer om vad som gäller vid uppförande av attefallshus kan du läsa här.

Tillbyggnad max 15 kvadratmeter

Du som har en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter och tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste en anmälan göras till byggnadsnämnden för att få ett startbesked.

Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. I de fall fastigheten är nära hav, sjö eller vattendrag kan strandskyddslagen trädag i kraft. Dessa gånger kräver miljöbalken särskilda tillstånd vilket kan medföra lite längre processer.

Takkupor

Du som har en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion. Om ditt hus ligger inom ett detaljplanerat område måste en bygganmälan göras till byggnadsnämnden för att få ett startbesked. Krav på anmälan gäller också i vissa fall inom sammanhållen bebyggelse.

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du påbörjar arbetena måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov för att göra mindre tillbyggnader på bostadshus och komplementbyggnader. Det beror på var din fastighet ligger. Du får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Men om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar skriftligen medge detta. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra tillbyggnader, komplementbyggnader, murar eller plank utan bygglov på din fastighet samt hur stora dessa får vara.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är i ditt område.

Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked kan du överklaga enligt förvaltningslagen. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med till exempel ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.
HIDE

Thank you! We will contact you shortly.